Nabavka Maglenog Zmaja putem pokrajinskih konkursa

Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je dva konkursa putem kojih vojvođanski poljoprivrednici mogu da apliciraju za subvenciju za nabavku Maglenog Zmaja, inovativne priključne mašine koja služi za efikasnu zaštitu voćnjaka i vinograda od prolećnog mraza.

Reč je o Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranјe investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanјe proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2021. godini i o Konkursu za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini.

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranјe investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanјe proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2021. godini

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatlјivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi, žene nosioci registrovanog polјoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatlјivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatlјivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 7.300.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 155.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 259.000,00 dinara bez PDV-a.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2021. godine.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku anti frost sistema po jednom hektaru površine iznosi najviše 370.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi, žena nosilac registrovanog polјoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 407.000,00 dinara po hektaru.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, ali za više namena u okviru jedne tačke, kao i po više tačaka do navedenog maksimalnog iznosa.

Podnosilac prijave, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano voće u skladu sa šifarnikom bilјne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća.

Lice ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano do 1,99 ha jagodastog voća i/ili do 4,99 ha ostalog voća.

Konkurs je otvoren zaklјučno sa 13.03.2021. godine.

Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu i za jednu vrstu proizvodnje.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre donošenja odluke o dodeli sredstava.

Pravo na podsticaje za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.01.2020. godine.

Pravo na podsticaje za Podršku preradi na gazdinstvu ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.01.2020. godine i koji će se kao preduzetnik ili pravno lice registrovati u Agenciji za privredne registre i kao takvi upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava do momenta potpisivanja ugovora.

Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor).

Konkurs je otvoren do 05.03.2021. godine.

Ukoliko želite da nabavite Fog Dragon putem jednog od ova dva konkursa, kontaktirajte nas za više informacija i potrebnu dokumentaciju.

Telefon za informacije: 063530590